Company

Home  :  회사소개   >   연혁
 
2014년   
8월 HACCP 지정
 
 
2010년   
1월 식품의약품안전청 HACCP 지정
상호변경(부영유통 → 정식품)
 
 
2009년   
8월 공장 등록 (경북 영천시)
3월 식품의약품안전처 HACCP 도입검토
1월 부영유통 설립
 
정식품  |  대표 : 정민극  |  사업자등록번호 : 505-14-64976  |  주소 : 경상북도 영천시 화북면 오동안길 123-5
Tel. : 054-338-0532  |  Fax. : 054-338-0535  |  E-mail : jmk2511@naver.com

Copyright © 정식품. All Rights Reserved.  admin